Về HPT Executive Institute

Các giải pháp HPT mang lại bao gồm:
 

- Tư vấn chiến lược các lĩnh vực chiến lược số doanh nghiệp, chiến lược marketing hiện đại và digital marketing.

- Đào tạo doanh nghiệp các lĩnh vực chuyên môn sâu theo phương pháp giải quyết vấn đề cấp bách cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

- Đào tạo phát triển cá nhân trong lĩnh vực marketing hiện đại, chiến lược digital và digital marketing

Strategy Consultation

Strategy Consultation

Focus on marketing strategy, digital marketing strategy, corporate strategy, distribution and sales strategies, communication strategy, digital business strategy

Corporate Trainings

Corporate Trainings

Customized programs based on corporate inquiries

Personal Development

Personal Development

Public programs for personal development in various topics

Corporate Coaching

Corporate Coaching

Orient customers on concluding a solution for a specific problem

Khóa học nổi bật